Statut

STATUT
FUNDACJI MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW MOTOROWYCH „RACING DRIVER PROGRAM”

– tekst jednolity –
uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Fundatora z dnia 27.01.2016 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Miłośników Sportów Motorowych „Racing Driver Program”, zwana w treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2015 roku, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wilczej 72 lok. 1 w Warszawie przed notariuszem Martą Józefiną Pruszczyńską, (Nr Rep. A 8554/2015) przez Premium Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 82, 03-301 Warszawa, NIP: 9512335837, REGON: 141674551, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318401, reprezentowaną przez Pana Tomasza Senkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Marcina Bartoszuka – Wiceprezesa Zarządu, dalej zwaną „Fundatorem”, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach i niniejszego statutu.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. Fundacja może używać charakterystycznego symbolu graficznego.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz nadawać tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Rada Fundacji określa zasady nadawania wyróżnień osobom i podmiotom oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami.
 2. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe może być przyznany tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.
 3. Tytuł wymieniony w ust. 2 powyżej przyznaje Rada Fundacji.
 4. Fundacja, w celu realizacji swoich celów, może powoływać organy doradcze, tj. w szczególności komitety, rady i kapituły. Skład, cele i zasady działania organów doradczych określa Rada Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6
Celami Fundacji są:

 1. wspieranie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, nauki oraz edukacji – w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 2. krzewienie idei fair play w rywalizacji sportowej i pozasportowej;
 3. promocja różnych dyscyplin sportu w społeczeństwie, a w szczególności sportów motorowych;
 4. promocja współzawodnictwa w sporcie;
 5. pomoc w kształtowaniu kariery sportowej – w szczególności dzieci i młodzieży;
 6. wspieranie i rozwój polskiego sportu motorowego;
 7. pomoc w profesjonalizacji kadr szkoleniowych w sportach motorowych;
 8. działalność na rzecz budowania i upowszechniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 9. integracja europejska poprzez sport;
 10. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie i budowanie wzorcowych postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych;
 11. ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w zakresie sportu i osiągnięć sportowych;
 12. pomoc społeczna i wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu i kultury;
 13. rozwijanie współpracy pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 14. rozwijanie i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowe działalności sportowej utalentowanych zawodników motorowych;
 2. wyszukiwanie, promowanie i wspieranie talentów młodych zawodników sportowych, w tym w szczególności w zakresie sportów motorowych;
 3. organizowanie zawodów sportowych w kraju i zagranicą;
 4. niedochodową działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń oraz pogłębianiu wiedzy i doświadczenia kadr i instruktorów w zakresie sportów;
 5. przyznawanie stypendiów i nagród;
 6. organizowanie i finansowanie wyjazdów i zgrupowań sportowych oraz obozów wypoczynkowych;
 7. niedochodową działalność w zakresie prowadzenia szkółek jazdy dla dzieci i młodzieży;
 8. skupianie wokół idei Fundacji światowej sławy zawodników uprawiających sporty motorowe;
 9. niedochodową działalność w zakresie organizowania warsztatów, konferencji, seminariów, imprez sportowych oraz konkursów promujących idee Fundacji;
 10. prowadzenie niedochodowych działalności propagatorskich, informacyjnych oraz wydawniczych w zakresie prezentacji osiągnięć sportowych – w szczególności dotyczących dzieci i młodzieży objętych opieką Fundacji;
 11. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 12. niedochodową działalność w zakresie rozwoju i budowy infrastruktury sportowej i motoryzacyjnej oraz bazy rekreacyjno-sportowej.

§8

 1. Fundacja może dla realizacji celów statutowych współdziałać, zawierać porozumienia i umowy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami gospodarczymi i pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć z innymi fundacjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki osobowe w kraju i za granicą.
 4. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku miałby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd Fundacji po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Fundacji.

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 9
Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd,
 3. Fundator.

RADA FUNDACJI
§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
 4. Dopuszcza się wielokrotne powołanie danej osoby do Rady Fundacji.
 5. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§ 11
Do zakresu działania Rady Fundacji należą:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 4. akceptacja rocznych planów działania Fundacji, rocznych planów finansowych i sprawozdań z dysponowania majątkiem Fundacji,
 5. określenie kierunków działalności Fundacji,
 6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 7. nadzór nad działalnością Fundacji,
 8. uchwalanie zmian Statutu,
 9. uchwalanie regulaminów związanych z funkcjonowaniem Fundacji i jej organów,
 10. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez Radę Fundacji za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,
 11. ustanawianie organów doradczych, określanie ich celów i zasad działania (regulaminów) oraz powoływanie i odwoływanie członków tych organów,
 12. powoływanie i odwoływanie członków kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz uchwalanie regulaminów tych nagród,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Fundatora.

§ 12

 1. Rada Fundacji pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwoływanych nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Rada Fundacji może podejmować uchwały również w drodze obiegowej, o ile wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane także z inicjatywy Zarządu dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. W takim przypadku posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Uchwały Rady Fundacji uzyskują ważność, gdy zostaną podjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 5. W obradach Rady Fundacji mogą brać osoby wskazane przez Fundatora oraz inne zaproszone osoby, w szczególności członkowie Zarządu.
 6. Udział innych osób w posiedzeniach Rady Fundacji może mieć charakter informacyjny lub doradczy.

§ 13

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku upływu kadencji, odwołania członka Rady Fundacji, pisemnej rezygnacji członka Rady Fundacji z członkostwa w Radzie Fundacji lub śmierci członka Rady Fundacji.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 3. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub czas trwania umowy o pracę.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Fundacji na 5 letnią kadencję.
 3. Dopuszcza się wielokrotne powołanie danej osoby do Zarządu Fundacji.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. upływu kadencji,
 2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
 3. odwołania przez Radę Fundacji,
 4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. śmierci członka Zarządu Fundacji.
 1. W przypadku nieudzielenia przez Radę Fundacji absolutorium członkowi Zarządu, Rada Fundacji odwołuje takiego członka Zarządu z dniem podjęcia takiej uchwały.

§ 15
Do zakresu działania Zarządu należą:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. prowadzenie spraw fundacji oraz sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 5. podejmowanie decyzji w sprawach połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji oraz przeznaczaniem majątku zlikwidowanej Fundacji po uprzednim uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji,
 6. zaciąganie zobowiązań.

§ 16

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 2. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 17
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

MAJĄTEK FUNDACJI
§ 18
Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz wszelkie inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 19

 1. Majątek Fundacji pochodzi z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.
 1. Gromadzone środki finansowe w kraju i za granicą przeznaczone będą na działalność statutową.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 20
Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji.

ZMIANA STATUTU
§ 21
Zmiana Statutu nie może spowodować istotnego ograniczenia celów Fundacji, określonych w Akcie Fundacyjnym.

§ 22
Organem uprawnionym do dokonania zmiany Statutu jest Rada Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§23
Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych, jak również w przedmiocie połączenia z inną fundacją, podejmuje Zarząd Fundacji po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Radę Fundacji.
Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań w przypadku likwidacji Fundacji przeznacza się zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji na realizację celów takich samych jak te określone w niniejszym Statucie.

W IMIENIU FUNDATORA:

Tomasz Senkowski
Prezes Zarządu Premium Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Marcin Bartoszuk
Wiceprezes Zarządu Premium Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FUNDACJA MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW MOTOROWYCH
”RACING DRIVER PROGRAM”

ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
e-mail: info@driverprogram.pl
tel. (+48) 603 755 872
numer konta: 72114020040000380276158257
Numer KRS: 0000609979
www.driverprogram.pl